شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

بازی ها و ورزش های محلی

درنه

حدود 10 نفر در این بازی شرکت می کنند. یک نفر در حالیکه چشم هایش بسته است ، می خوابد و دیگران بوسیله درنه (شلاق نخی)او را می زنند.شخص مضروب بدون اینکه متوجه شود چهکسی او را زده است با حالتی جدی سعی دارد تا از ضارب اعتراف بگیرد. وقتیکه ضارب را پیدا کرد،او(ضارب)باید بخوابد و روند قبلی دوباره تکرار می شود.

سنگ پنجو

امتیازات این بازی به صورت انفرادی یا گروهی است و هر تعداد که بخواهند می توانند شرکت کنند. بازی بوسیله 5 سنگ گرد که هم اندازه تیله هستند انجام می شود و دارای مراحل مختلفی است.

تیوپ گل

این بازی شبیه حاکی روی چمن است و بوسیله دو گروه 5 یا 10نفری انجام می شود. از دیگر بازی ها و ورزشها می توان به هفت سنگ و کشتی اشاره کرد که این دو نوع اخیر عمومیت دارند