شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

بنای قدیمی متعلق به دوره قاجاریه

در مرکز جغرافیایی شهر بنایی با ارزشهای معماری قدیمی وجود دارد که متعلق به دوره قاجاریه است .بنا دارای طاقهای متعدد و زیبایی است و در دو طبقه ساخته شده است