شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

تدوین برنامه راهبردی شهر و شهرداری