شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر کلاته رودبار با مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت پرتو کشت شهر کلاته رودبار

جلسه شورای اسلامی شهر و شهردار با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پرتو کشت کلاته رودبار در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

بعد از تقدیر و تشکر ریاست محترم شورای اسلامی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پرتو کشت بابت زحمات بی وقفه عزیزان در جهت توسعه بخش کشاورزی و پروژه های در دست اقدام ، شهردار محترم شهر کلاته رودبار گزارش کامل از کلیه خرج کرد و هزینه ها ، از اولین روز شراکت باغ و درآمد حاصل از برداشت محصولات ؛ همچنین بندهایی از تعهدات طرفین قرارداد و نکات مثبت و منفی پروژه مذکور ارائه نمود و خواستار بررسی و تعامل بهتر و بروز تری شده اند.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نظرات و پیشنهاداتی ارائه نمودند و مقرر گردید در جلسه آتی که باتعیین وقت از سوی شرکت پرتوکشت صورت می گیرد ، تصمیمات نهایی اتخاذ گردد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار