شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه شورای اسلامی شهرستان

جلسه مورخ 1401/10/14 ؛ شورای اسلامی شهرستان در فرمانداری دامغان تشکیل گردید.

ضمن بررسی موضوعات شهرستان ، مشکلات بیمه تأمین اجتماعی دامداران و کشاورزان شهر کلاته رودبار مطرح و مقرر گردید نسبت به دعوت از مدیرکل محترم تأمین اجتماعی و اعضای شورای شهرستان در شهر کلاته رودبار و بازدید میدانی از فعالیت کارگاه های تولیدی ؛ مشکلات بیمه ای عزیزان مطرح و بررسی گردد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»