شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جلسه 1402/2/18 شورای اسلامی شهرستان دامغان

در جلسه 1402/2/18 شورای اسلامی شهرستان دامغان

⬅️ پس از استعفای حاج مرتضی نادعلیزاده با برگزاری انتخابات ، دکتر حسن قادری به اتفاق آراء به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان ، آقای روح الله بینائیان نایب رئیس شورا به عنوان نماینده هیئت حل اختلاف وآقای خانبیکی نماینده شورای اسلامی در نظام وظیفه شهرستان معرفی گردیده اند.

◀️ شورای اسلامی شهرستان از جمله شوراهای فرادستی محسوب شده و وظایفی از جمله نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا، پیگیری مشکلات شهرستانی و… را به عهده دارد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار »