شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

حضور مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان در شهر کلاته رودبار

جلسه ای با حضور مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان سمنان جناب آقای مهندس قاسمی ، ریاست محترم جهاد کشاورزی شهرستان و مسئولین واحد های اداره مذکور در دفتر شورای اسلامی شهر تشکیل و از استخر ذخیره آب شهید ساجدی و مسیر اصلی انتقال آب استخر ، پروژه برق رسانی دامداری های گوشه آتشگاه و مسیر جاده بادله کوه ، اجرای طرح ده هکتاری گل محمدی پیرخوشدر و فعالیت کشاورزان در چشمه سار کهنه کلاته و مسیر خط انتقال آب کهنه کلاته به استخر ذخیره آب شهید ساجدی بازدید و در جهت بهبود و تکمیل طرح های مذکور نتایجی حاصل و مصوب گردید.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»