شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

حیات جانوری

در مناطق کوهستانی شمال و شمال شرقی شهر یعنی ارتفاعات اطراف نمکه و محل ییلا قات عشایر جانوران گوناگونی از قبیل بزکوهی ، قوچ، گوزن، روباه ،گرگ  و انواع پرندگان از قبیل کبک ، تیهو وکبوتر چاهی زیست می کنند. حیات جانوری موجود در منطقه از جاذبه های گردشگری منطقه ا ست.