شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کلاته رودبار میهمانان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

شهردار ، اعضای شورای اسلامی و جمعی از بسیجیان شهرکلاته رودبار میهمانان جلسه علنی 20 دی ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی پارلمان را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، محمد رشیدی در نشست علنی روز (سه شنبه ، 20 دی ماه یک هزار چهارصد و یک ) مجلس شورای اسلامی ، از اعضای شورای اسلامی ، شهردار و بسیجیان شهر کلاته رودبار شهرستان دامغان به عنوان مهمانان حاضر در جلسه نام بردند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»