شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

جواد بنائیان سفید

شهردار کلاته رودبار

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی

سال تولد

مدرک تحصیلی

جواد بنائیان سفید

10 / 1 / 1368

لیسانس معماری

فوق لیسانس مهندسی معماری

سوابق خدمتی و مسئولیت ها

کاردان فنی شهرداری کلاته رودبار

کارشناسی فنی شهرداری

معاونت فنی شهرداری کلاته رودبار

معاونت فنی و شهرسازی شهرداری کلاته رودبار

دبیر کمیسیون ماده 100 شهرداری کلاته رودبار

مسئول حراست شهرداری کلاته رودبار

معاونت شهرداری کلاته رودبار

سرناظر پروژه های عمرانی شهرداری کلاته رودبار

عضو کمیته سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری کلاته رودبار