شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

قوانین و مقررات

شهروند عزیز؛
شهرداری کلاته رودبار به منظور آگاهی همشهریان محترم از قوانین و مقررات مربوط به شهرداری اقدام به تدوین و انتشار مجموعه قوانین ذیل نموده است. لذا جهت تسهیل در استفاده شهروندان گرامی، مجموعه قوانین فوق را به صورت کتاب الکترونیکی تهیه و در این درگاه قابل دسترس همگان قرار داده است

فهرست مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری
 
قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با آخرین اصلاحات و الحاقات
 
قوانین و مقررات عمومی
 
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها
 
قانون اصلاح توسعه معابر
 
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 در خصوص ماده 24
 
قانون نوسازی و عمران شهری
 
قانون برگزاری مناقصات
 
قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی
 
قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
 
قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری
 
قانون اصلاح ماده 20 مکرر آئین نامه مالی شهرداریها
 
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری
 
فرم پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانون شهرداری
 
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت
 
آئین نامه معاملات شهرداری تهران اصلاحی 4/2/90
 
آئین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
 
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری
 
آئین نامه قانون اصلاح توسعه معابر
 
قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
 
آئین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهرهای جدید
 
آئین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری
 
آئین نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری
 
آئین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه
 
آئین نامه پیش آمدگی های ساختمانی در گذرها
 
آئین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض
 
آئین نامه مالی شهرداریها
 
آئین نامه معاملات شهرداری تهران
 
آئین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات
 
آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
 
آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
 
آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات
 
آئین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده
 
آئین نامه بندهـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
 
تصویب نامه در خصوص محاسبه اراضی ، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی
 
تصویب نامه راجع به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها
 
تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
 
ماده 19 قانون اصلاح نوسازی و عمران شهری
 
افزایش حد نصاب های آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران
 
نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 101 قانون شهرداری
 
نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری
 
بهای اراضی ، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریها
 
آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری
 
پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری
 
تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص تصمیم گیری ترک تشریفات مناقصه یا مزایده