شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

لباس محلی

لباس محلی ساکنان شهر که بیشتر مواد اولیه آن تولید بومی است متعلق به لباس بومی ساکنان قدیمی شهر است که در شهر و توسط افراد مسن مورد استفاده قرار می گیرد