شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

شماره تلفن های ضروری
اداره - سازمانشمارهاداره - سازمانشماره
آتشنشانی125روابط عمومی صدا و سیما162
اتفاقات آب122سازمان بهزیستی148
اتفاقات برق121سازمان هواشناسی134
اتفاقات گاز194ساعت گویا119
اداره کل فنی و حرفه ای 167ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان113
ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات135ستاد خبری اطلاعات سپاه پاسداران114
ارتباطات مردمی شهرداری137ستاد خبری سازمان بازرسی کل کشور136
استانداری138مبارزه با مواد مخدر138
اطلاعات تلفن118مبارزه با گرانفروشی124
اطلاعات پرواز فرودگاه199مرکز رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری111
اورژانس115ندای قرآن144
اورژانس اجتماعی123هلال احمر147
بازرسی اداره کل پست140وزارت بهداشت و درمان149
تاکسی تلفن بی سیم133وزارت راه141
تقویم و ساعات شرعی192پست تلفنی193
حفاظت اطلاعات ناجا116پلیس110
خرابی تلفن117کارت های اعتباری132
دادگستری129خرابی تلفن های همگانی131
دفتر نظارت ناجا197
اداره - سازمانشماره
آتشنشانی125
اتفاقات آب122
اتفاقات برق121
اتفاقات گاز194
اداره کل فنی و حرفه ای 167
ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات135
ارتباطات مردمی شهرداری137
استانداری138
اطلاعات پرواز فرودگاه199
اطلاعات تلفن118
اورژانس115
اورژانس اجتماعی123
بازرسی اداره کل پست140
پست تلفنی193
پلیس 110
تاکسی تلفن بی سیم133
تقویم و ساعات شرعی192
حفاظت اطلاعات ناجا116
خرابی تلفن117
خرابی تلفن های همگانی131
دادگستری129
دفتر نظارت ناجا197
روابط عمومی صدا و سیما162
سازمان بهزیستی148
سازمان هواشناسی134
ساعت گویا 119
ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان113
ستاد خبری اطلاعات سپاه پاسداران114
ستاد خبری سازمان بازرسی کل کشور136
کارت های اعتباری132
مبارزه با گران فروشی124
مبارزه با مواد مخدر138
مرکز رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری111
ندای قرآن144
هلال احمر147
وزارت بهداشت و درمان149
وزارت راه141