شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

معصوم زاده

در قسمت مرکزی شهر داخل کوچه فرعی زیارتگاه یکی از نوادگان معصومین واقع شده است که به آن معصوم زاده می گویند.معصوم زاده از قداست و کرامت خاصی برخوردار است و اهالی شهر در روزها و مناسبتهای خاص به زیارت آن می روند.