شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

موسیقی

تار ، سنتور ، فلوت ، نی و تنبک از سازهایی است که برخی از ساکنان شهر  در نواختند انفرادی و گروهی آنها تبحر دارند.