شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

چشمه گندوآب

این چشمه در شمال شهر واقع شده است و دارای قدمت و ارزش تاریخی بسیار است . به گونه ای که در کتاب یاقوت حموی از آن نام برده شده است. این چشمه با طبیعت زیبایی که دارد یکی از نقاط جاذب گردشگر می باشد