شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

کوچ عشایر شهر کلاته رودبار به ییلاق