شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

آگهی عمومی

بدینوسیله به اطلاع کلیه همشهریان عزیز شهر کلاته رودبار می رساند در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات موضوع تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری کلاته رودبار توسط شورای اسلامی شهر تصویب و در فرمانداری شهرستان تأیید گردید. لذا مراتب جهت اطلاع عموم شهروندان اعلان می گردد.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار»